RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016r. informujemy, iż:

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest firma: Radosław Kapica z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 43, w Konstancinie-Jeziornie 05-520, NIP 946-222-71-68, zwana dalej Gabinetem Stomatologicznym.

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować listownie na adres: Gabinet Stomatologiczny Radosław Kapica, ul. Wilanowska 43, 05-520 Konstancin-Jeziorna; bądź telefonicznie pod numerem: 531-683-141.

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi w Gabinecie Stomatologicznym, w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych, a także w celach statystycznych administratora.

4) Dane udostępnione przez Państwo  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

5) Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych,
– przenoszenie danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
– wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa  danych osobowych  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody, mają Państwo w związku z tym prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z numerem telefonu 531-683-141 lub listownie na wyżej wskazany adres.

7) Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego.

8) Dane udostępnione nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9) Zgodnie z art.4 pkt. 15 oraz art. 9 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., państwa dane osobowe nalezą do szczególnych kategorii danych osobowych. W związku z tym okres przetwarzania tych danych regulują odrębne przepisy. Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do IODO.

10) Zgodnie z Art. 25 „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” z dnia 6 listopada 2008 r., podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest dobrowolne ale obligatoryjne w przypadku chęci skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych przez Gabinet Stomatologiczny. Oznacza to, że w przypadku niepodania tych danych, nie będzie możliwości skorzystania z usług medycznych, świadczonych przez Gabinet Stomatologiczny.


Gabinet Stomatologiczny lek. dentysta Radosław Kapica ul. Wilanowska 43, Konstancin-Jeziorna tel. 531-683-141